Eğitim-öğretimin niteliğini artırmakta ve standardizasyonu sağlamakta, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi en önemli koşuldur. Bu koşulun sağlanması, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme ve değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak ile mümkündür. Bu düşünceden hareketle yürütmekte olduğumuz ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde temel prensibimiz, öğrencilerimizi başarılarına göre sıralamak ve sınıflamak değil, akademik gelişimlerine katkı sağlayacak geri bildirimleri onlara verebilmektir.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
• Yıl içerisinde okulda uygulanan, hazırbulunuşluk, durum belirleme, öğrenci alım ve liselere geçiş deneme sınavlarından sorumludur.
• Okulda uygulanan genel sınavlar için tüm sınıf düzeylerinde, öğretmenlerle işbirliği yaparak soruların hazırlanmasını sağlar.
• Sınavları organize ederek uygulanmasını sağlar.
• Sınav sonuçlarının analizlerini yapar, bu konuyla ilgili raporları okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilere duyurur.
• Öğretmenlere, öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermeye yönelik çalışmalarında gerekli verileri sağlar.
• Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı ulusal sınavlarda öğrencilere ait sonuçların istatistiklerini hazırlar.
• Öğretmen Alım Sınavı ile ilgili okul idaresinin verdiği görevleri yerine getirir.
• Okulda uygulanan diğer ölçme araçlarının (anket, performans değerlendirme ölçekleri vb.) hazırlanmasında gerekli desteği sağlar.
• Projelerin hazırlanmasında gerekli bilgi desteğini sağlar.
• İhtiyaç halinde öğrenci ve öğretmenlere, ölçme ve değerlendirme ile ilgili konularda eğitim düzenler.
• Okulun stratejik planlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla çalışan Toplam Kalite Kurulu’nda yer alarak ölçme ve değerlendirme ile ilgili uzmanlık desteği sağlar.

  • İlkokul Menu