VADİ OKULLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirmenin amacı, öğrencinin eksik yönlerini tamamlamasına ve becerilerini geliştirmesine yardım etmektir. Değerlendirme; öğrencilerin düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır.

       Özel Vadi Ortaokulu’nda yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının temelinde öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik okul paydaşlarına veri ve analiz sunmak yer almaktadır. Yapılan çalışmaların amacı öğrenciyi elemek değil; öğrenme- öğretme sürecinde kaliteyi en üst noktalara taşımaktır. Bu sayede öğrencilerin öğrenme sitilleri ve gelişim düzeylerini belirleyip, ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak kaliteli öğretim yapmak, öğrenci başarısını arttırmak ve tam öğrenmeyi sağlamak hedeflenir.

       Okulumuzda yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının sonucunda öğrenci ve velilerimize geri bildirim verilir. Bu uygulama ile öğretmen-öğrenci-veli iletilen geri bildirimleri göz önüne alır ve gelişimi daha yakından izleyebilir, güçlü yönleri görebilir ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleyebilirler. Bu sayede eğitim öğretim çalışmalarında işbirliği arttırılmış olur.

 Okulumuzda ölçme değerlendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

Hazırbulunuşluk Sınavları:

  Bu çalışmalar akademik yönden öğrenci tanıma çalışmalarının bir parçası olarak 5-8.sınıf öğrencilerimize okul açılır açılmaz uygulanan sınavlar bütünüdür. Amaç, öğrencinin ilgili sınıfa yönelik gelişim düzeyini belirlemek ve elde edilen sonuçlara göre öğretim programını yeniden düzenlemektir. Bu sınavlar sene başında uygulandığı gibi bazı derslerde her ünite başlangıcında da uygulanmaktadır. Sonuçlar değerlendirildiğinde öğretmenler eylem planı oluşturur ve öğrencilere kazandırılması gereken beceriler yeniden planlanır.

Kazanım Değerlendirme Sınavları:

       Her dönem sonunda 5-7.sınıf öğrencilere uygulanan dış kökenli yani okul dışında profesyonel çalışan kurumlardan alınan sınavlardır. Çoktan seçmeli olan bu sınavların sonuçları sonuç belgesi ile doğrudan veliye iletilir. Okul içinde yapılan sınavların yanında dış kökenli sınavlar yoluyla öğretim programı revize edilir, geliştirilmesi ve düzeltilmesi gereken alanlar eylem planına dahil edilir.

 Deneme Sınavları:

      Dış kökenli, profesyonel çalışan kurumlardan alınan, öğrencileri Merkezi Sınavlara hazırlayan deneme sınavlarıdır. Farklı yayıncı kuruluşlar ile çalışılarak öğrencilerin farklı soru türlerini görmeleri ve hazırlık yapmaları amaçlanmaktadır.

Genel ve Ara Değerlendirmeler:

       İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin belirlediği esaslar çerçevesinde bütün derslerden yapılacak genel sınavlar, dönemlik sınav takvimi aracılığıyla öğrenci ve velilere duyurulur. Belirlenen tarihlerde açık uçlu, çoktan seçmeli, vb. türleri içeren ve eleştirel düşünme becerisi - günlük yaşamla ilişkilendirme örnekleri taşıyan sorular uygulanır. Genel sınav aralarında ise öğretmenlerin belirlediği ve önceden uygulama tarihini duyurduğu ara sınavlar uygulanır.

Proje Hazırlama :

       İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin belirlediği esaslar çerçevesinde her öğrencinin yılda en az bir dersten proje hazırlaması amaçlanmaktadır. Süreç değerlendirmesine dayalı çalışmalarda öğretmenler, değerlendirme yaparken dereceli puanlama anahtarı kullanırlar. Öğrenciler projelerini ve ürünlerini Yıl sonunda  yapılan Vadideki Projeler Şenliğinde sergilerler. Yapılacak değerlendirme sonucunda  öğrencilere ödüllendirme yapılır.

         Proje Çalışmalarında Disiplinler arası ilişki kurularak, öğrencinin öğrenmesi gereken konuların farklı derslerde belirli temalar etrafında anlamlı şekilde bütünleştirilerek sunulmasıdır. Amaç, öğrenilecek konunun anlamlı bir bütün olarak öğrenilmesi hem de öğrencilerin farklı disiplinlerdeki becerilerinin geliştirilmesine fırsat verilmesidir. Okulumuzda aynı seviyede derse giren öğretmenlerimiz eğitim öğretim yılı başında ve yıl içinde çeşitli günlerde bir araya gelir, planlama yapar, hedefler oluşturur ve öğrencilerin gelişimlerini bu planlı ve etkili çalışmalarla desteklerler.

Öz Değerlendirme:

      Öğrenmenin her aşamasında kullanılan değerlendirme yöntemidir. Amaç, öğrencinin çalışma süresince kendi performansını değerlendirmesini sağlamaktır. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler kendilerini tanıyabilir ve nesnel değerlendirme becerisi kazanabilirler.