SOSYAL KULÜPLER

KULÜPLERİMİZ

Vadi okullarında öğrenci kulüpleri uygulaması öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri ve yetişmeleri için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemelerini sağlayan öğrenci gruplarından oluşmaktadır. Okulumuzda eğitimin daha etkili ve düzenli bir biçimde sürdürülmesi eğitim programlarıyla gerçekleştirilir. Eğitim programı, öğrenciye okulda ve okul dışı ortamlarda önceden planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Eğitim programları; derslerin öğretimiyle ilgili okulda ya da okul dışında düzenlenen tüm etkinlikleri kapsar. Eğitim programları derslerin içeriğini oluşturan ‘’Öğretim Programları’’nın yanında; öğrenciyi toplumsal hayata hazırlayan ve deneyim kazandıran duyuşsal yetilerin gelişimini hedefleyen ‘’Örtük Programları’’ da içerir.

Öğrenci kulüpleri de örtük programın çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. “Okullarda sınıf dışı eğitim etkinliklerinden bir bölümünün gerçekleştirilebilmesi için, ortak ilgileri bulunan, istekli öğrencilerce kurulan ve bir kılavuz öğretmenin gözetimi altında doğrudan doğruya öğrenci başkanlarınca yönetilen eğitsel kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır. Öğrenci kulüpleri alan ve kapsamı değişmekle birlikte birçok ülkenin eğitim sisteminde uzun zamandır yer almaktadır ve önemli bir yere sahiptir. Amerika’da 1990’lıların başından itibaren, diğer Avrupa ülkelerinde de 1930’lu yıllardan itibaren öğrenci kulüpleri ders dışı etkinliklerin başında yer almıştır. Uluslararası eğitim bütünlüğünü sağlamak amacıyla okulumuzda kurulan kulüpler ile öğrencilerimizin sosyal kişilik gelişimlerinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla okulumuzda kurulan kulüpler ve kulüp hedeflerimiz;

YABANCI DİLLER KULÜBÜ

Yabancı Diller Kulübü olarak öğrencilerin, İngilizce ve Almancalarını sanatla birleştirerek ortaya koymalarına olanak sağlanır. Öğrencilerimizin beden dillerini etkili kullanarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, ilgi gösterebilecekleri yönlerin ortaya çıkmasını sağlamak kulübün temel amaçlarıdır. Öğrencilerimizin; müzikal iletişim, nüans, farkındalık gibi becerileri gelişir. Öğrencilerimiz, Inged Drama Festivali gibi festivallere katılımı hedeflenerek ve yıl sonu gösterisinde rol almaları sağlanarak çalışmalar yapılmaktadır.

MÜZİK KULÜBÜ

Düzenli, verimli grup çalışması ve orkestra kuralları çerçevesinde; öğrencilerimizin müziksel seviyelerini artırarak uyum içinde müzik icra etmelerini hedefleyen kulübümüzdür. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirerek ürün ortaya çıkarmalarını ve başarabildiklerini görmelerini sağlamak hedeflenmektedir.  Okul içi ve dışında yapılan etkinlik, tören, festival, yarışma ve yıl sonu gösterilerinde performansları sergilenmektir.

ZEKA OYUNLARI VE MATEMATİK KULÜBÜ

Öğrencilerimiz, günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemleri doğru anlayıp çözebilme becerileri kazanmaları, Problemlere; istemli, dikkatli ve sorumlu bir şekilde yaklaşmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, matematiğin sadece ders ile sınırlı olmadığını görürler. Caribou Matematik, Beyin Olimpiyatları ve Kanguru Matematik Yarışmaları ve TÜBİTAK Ortaokullar arası Matematik yarışmalarına katılarak becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Akıl oyunları aracılığı ile zekâlarını kullanmanın hayatlarına katacağı kolaylıkları öğretmek, hızlı ve doğru karar almayı öğretmek temel hedefler arasındadır.

BİLİM VE FEN KULÜBÜ

Öğrencilerimizin ilgilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, bilimsel deney yapabilme becerilerinin alt yapısını oluşturmak ve proje hazırlamayı öğretmek kulübün temel amaçlarıdır. TÜBİTAK tarafından her yıl ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında Araştırma Projeleri Yarışması ile diğer proje yarışmalarına hazırlanarak, katılımlar sağlanmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER KULÜBÜ

Öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara ilgisini çekmek, çevreye duyarlı davranışların oluşmasında katkıda bulunmak, öğrencilerimizi doğanın korunması hakkında bilinçlendirmek, laboratuvarda yapılan deneylerle birlikte sosyal bilimler ile disiplinler arası bağ kurarak bilgi ve becerilerini pekiştirmek kulübün temel amaçlarıdır. TÜBİTAK tarafından her yıl ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Sosyal ve Fen Bilimleri disiplinler arası çalışmalar yürüterek “Araştırma Projeleri Yarışması” ile diğer proje yarışmalarına hazırlıklar sürdürülmektedir.

BİLİŞİM KULÜBÜ

TÜBİTAK Ortaokul proje yarışmalarında Yazılım ve Teknoloji-tasarım dallarında birer proje ile başvuru yapmak hedeflenmiştir. Ayrıca Maker programlar ile bilişim yarışmalarına katılarak öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda gelişimlerini sağlayarak çalışmalar sürdürülmektedir

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİHİ GÜNLERİ ANMA KULÜBÜ

Atatürkçü Düşünce ve Tarihi Günleri Anma Kulübü olarak, öğrencilerimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından ve her yönüyle tanımaya, anlamaya ve herkese anlatmaya dönük çalışmalar yapmak. Her kulüp toplantısında Atatürk’ün farklı bir yönü ile ilgili araştırmalar yapmak. Tarihi günleri anma faaliyetlerinde okul içi sahne çalışmalarına hazırlanmak. Önemli gün ve hafta törenlerinde, gösterilerek hazırlanarak çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimizin topluluk karşısında sahne sunumları ile özgüvenlerini geliştirmek hedeflenmiştir.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Öğrencilerimizde Öykü, hikâye ve şiir yazma becerilerinin geliştirilerek ulusal düzeyde yarışmalara katılımları sağlanmaktadır. Bununla birlikte TUBİTAK proje yarışmalarında Türk Dili ve Edebiyatı alanında ortaokullar arası düzenlenen yarışmalara katılımlar gerçekleşmektedir.